میزان ولادت در خراسان شمالی از میانگین کشوری بالاتر استعلی زاهدی نیا شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: میزان ولادت در خراسان شمالی در این مدت ۲۰٫۱ در هزار بود یعنی به ازای هر یک هزار نفر جمعیت در استان ۲۰ واقعه ولادت ثبت شده که از متوسط کشوری که ۱۹٫۵ در هزار می باشد، بالاتر است.
وی افزود: طی ۱۰ ماه سال جاری ۱۵ هزار و ۶۹۷ واقعه ولادت در خراسان شمالی به ثبت رسیده است که از مجموع این تعداد با توجه به آدرس محل سکونت اعلام شده در هنگام ثبت سند تعداد ۱۲ هزار و ۱۰۴ واقعه به مناطق شهری و ۳۵ هزار و ۹۳ واقعه به مناطق روستایی اختصاص دارد.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: از مجموع موالید ثبت شده هشت هزار و ۲۴ نفر پسر و هفت هزار و ۶۷۳ نفر دختر است.
وی اضافه کرد: با توجه به آمار تفکیکی موالید ثبت شده بر حسب جنس، نسبت جنسی در خراسان شمالی طی مدت زمان مذکور، ۱۰۵ حاصل می شود یعنی به ازای هر ۱۰۰ ولادت دختر ۱۰۵ ولادت پسر در استان به ثبت رسیده است.
ع/۶۰۴۲ انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*